WORKS

  • CM

Tosoh Corporation

STAFF

Account Executive Rie Kobayashi
Account Executive Ryoko Kirishima
Account Executive Rieko Ono
Creative Director Takashi Hirata / 03
Copy Writer Kazuhiro Matsui / 03
Planner & Director Shusaku Imai / 03
Producer Atsushi Kasai 
Production Manager Takeru Akiba