WORKS

  • CM

FUJITSU GENERAL LIMITED

STAFF

Account Executive Rie Kobayashi
Account Executive Kano Tsutsumi
Creative Director Kazuhiro Matsui / SPARK Zero Three
Planner & Director Yoshihiro Takemoto / SPARK Creative Center
Planner Saki Morita / SPARK Creative Center
Producer Yukihiro Kabe 
Production Manager Takeru Akiba 
Production Manager Yujin Takahashi