WORKS

  • CM

FUJITSU GENERAL LIMITED

STAFF

Account Executive  Rie Kobayashi
Account Executive  Kano Tsutsumi
Creative Director  Kazuhiro Matsui / SPARK Zero Three
Planner & Director  Yoshihiro Takemoto / SPARK Creative Center
Planner  Saki Morita / SPARK Creative Center
Producer  Yukihiro Kabe 
Production Manager  Takeru Akiba 
Production Manager  Yujin Takahashi